Zásady zpracování osobních údajů

Správce, kterým je MRAZECZECH s.r.o., IČ 09906622, se sídlem V uličce 3, 250 65 Bořanovice tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, týkající se ochrany osobních údajů, informuje zájemce o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a jaké osobní údaje poskytnuté zájemcem zpracovává.

Osobní údaje zájemce zaslané e-mailem na některou z e-mailových adres uvedených mezi kontakty nebo vyplněné v poptávkovém formuláři na webu www.myhoney.cz budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za těchto podmínek:
Osobní údaje, které budou zpracovány jsou veškeré údaje, které zájemce sdělí výše popsanou formou správci, zejména jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
Účelem zpracování osobních údajů je dát správci možnost zpracovat zájemcem zaslanou poptávku.
Dobu zpracování osobních údajů zájemce bere na vědomí a souhlasí, že jím zaslané podklady a osobní údaje mohou být zařazeny do databáze zpracovaných nabídek vedené u správce. Souhlas se zpracováním těchto dat je udělen na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 1 rok. 

Důvodem poskytnutí osobních údajů zájemce je jeho zájem o konkrétní nabízené zboží či služby a dále evidence zejména kontaktních údajů zájemce v evidenci zpracovaných nabídek u správce. Bez poskytnutí těchto údajů by nebylo možné předat zpracované nabídky zájemci a jednat o nich.
Při zpracování osobních údajů zájemce nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení, správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zájemce do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, zájemce má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením.

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů uplatnit kontaktováním Správce poštou na adresu sídla společnosti, e-mailem na adresu info@myhoney.cz nebo telefonicky na čísle +420 739 338 356. Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně poštou na adresu sídla správce k rukám jednatele, e-mailem na adresu info@myhoney.cz nebo telefonicky na čísle +420 739 338 356. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Pokud správce vyzve zájemce k doplnění stížnosti, zájemce je povinen ji ve stanovené lhůtě doplnit, jinak nebude stížnost vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dnů a začíná běžet prvním pracovním dnem po doručení žádosti k případnému doplnění. Správce stížnosti zpracovává bez zbytečného odkladu.